راه های پیشگیری و انتقال HIV

به گزارش گروه سرگرمی، ابتلای اهالی یک روستا به ایدز تیتر یک رسانه ها شده، به همین بهانه به بیان نکات مهمی درباره این بیماری و راه های انتقال آن پرداختیم.

راه های پیشگیری و انتقال HIV

به گزارش گروه رسانه های گروه سرگرمی، روز گذشته خبری مبنی بر ابتلای اهالی روستائی در لردگان چهارمحال و بختیاریبه ایدز منتشر شد و جنجال های بسیاری به دنبال داشت، مردم این روستا آزمایش قند خون در مرکز بهداشت و سرنگ آلوده را علت ابتلای به بیماری عنوان نموده بودند اما در نهایت مسئولان بهداشتی کشور علت اصلی ابتلا را به مصرف سرنگ مشترک معتادان، ارتباط جنسی و تولد نوزاد از مادر آلوده منتسب کردند .

به دنبال این موضوع تصمیم گرفتیم تا با یک کارشناس بهداشت درباره بیماری ایدز، راه های تشخیص و درمان به گفت و گو بپردازیم .

خط قرمز نیرو های بهداشت سلامت مردم است

احمد مهری کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران با اشاره به ماجرای ابتلای اهالی چنار محمود لردگان به بیماری ایدز و ارتباط آن با مصرف سرنگ آلوده در مرکز بهداشت اظهار کرد: در ماجرای لردگان استان چهارمحال بختیاری، مردم مطمئن باشند تنها خط قرمز نیرو های بهداشت سلامت مردم است. تمام نیرو های بهداشتی کوچکترین ارائه خدمات را باید به واحد بالاتر گزارش دهند، پس نباید به هر شایعه اقدامات غیرقانونی باور نمایند .

مهری ادامه داد: کاردانان و کارشناسان بهداشت در شهر ها و بهورزان در روستا ها به عنوان مراقب سلامت مردم خدمات تشخیصی، آموزشی و بهداشتی در زمینه ایدز به مردم می دهند. مردم هیچ نگرانی در زمینه استفاده از سوزن و لنست غربالگری دیابت نداشته باشند. تمام تزریقات واکسن، دارو و غربالگری دیابت به صورت ایمن و با سرنگ یا لنست یکبار مصرف است و به هیچ وجه جای نگرانی نیست .

آمار مبتلایان به ایدز در جهان

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اگرچـه تعـداد مـوارد جدیـد ابتـلا و مـرگ اچ آی وی، ایـدز از سـال 2005 رونـد کاهشـی داشـته اسـت، بـا اینحـال کماکان اچ آی وی، ایدز در بین ده علت اول بار بیماریها در دنیـا قـرار دارد، اظهار کرد. تخمیـن زده شـده است کـه در سـال 2017،36.9 میلیـون نفـر در دنیـا بـه اچ آیوی، ایـدز مبتـلا بوده انـد. از ایـن بیـن 18.2 میلیـون نفـر را زنـان، و 1.8 میلیـون نفـر نیـز کـودک بوده انـد. تنهـا در سـال 2017 تعـداد 8، 1 میلیـون مـورد جدیـد از عفونت گزارش شده، که 10 ٪آنها کودک بوده اند. تخمیـن زده شـده کـه در همیـن سـال 940 هـزار مـورد مـرگ ناشی از اچ آیوی، ایدز اتفاق افتاده است .

عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران وجود درمان های موثرتـر، خدمـات ارائـه شـده بـه گروههـای در معـرض خطـر، برنامه های کاهش آسیب، آموزش مردم، و ارائه خدمات پیشگیری را از جمله مداخلات مهمی دانست که در کنـتـرل اچ آیوی، ایدز در جهان موثر واقع شده اند .

فرق اچ آی وی و ایدز چیست؟

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران یکـی از ناآگاهی هـای عامـه در رابطـه بـا ایـدز این است که مردم تصور می نمایند، وقتـی آزمایش اچ آی وی مثبـت می شـود؛ یعنـی آن فـرد بـه ایـدز مبتلا شـده و زندگی پرمشقت و مرگ قریب الوقوعی در انتظار اوست؛ درصورتی که مثبت شدن نتیجه آزمایش اچ آی وی و بیاری ایدز دو مرحله مجزا هستند که از لحـاظ پزشـکی بـا هـم تفاوت هـای اساسـی دارنـد. در واقـع، اچ آی وی ویـروس عامـل ایـدز اسـت کـه بـه عنـوان ویروس نقص ایمنی انسانی شناخته می گردد .

وی ادامه داد: این ویروس پس از ورود به بدن و تظاهرات اولیه، تا مدتهـا (بیـن 2 تـا 10 سـال) در بـدن میزبـان بـه صـورت نهفتـه و بـدون علامت می مانـد. در صورتی کـه ایـدز یـا همان نشـانگان نقـص ایمنـی اکتسـابی مرحلـه نهایـی و پـس از سـال ها مانـدن ویـروس بـدون درمـان در بـدن فـرد اسـت کـه در آن ویـروس بـا تضعیـف و از کارانداخـتن سیسـتم ایمنـی بـدن، سـلول های دفاعـی بـدن را تـا حـد بسـیار پایینـی تقلیـل می دهد و امـکان ابتلای فـرد بـه انـواع بیماری ها و احتمال مرگ را فراهم می نماید .

عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران گفت: در این میـان اگـر اچ آی وی زود تشـخیص داده شـود و وارد مرحلـه درمان گردد با مصرف داروهای ضدرتروویروسی فـرد میتوانـد تـا پایـان عمـر زندگـی بـا کیفیتـی داشـته باشـد، کار و روابـط اجتماعـی خـود را حفـظ کنـد، بتوانـد ازدواج کند و حتی بچه دار گردد و فرزندان سالمی هـم داشـته باشـد .

راه های انتقال اچ آی وی از فرد آلوده به سالم

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به راه های انتقال اچ آی وی اظهار کرد: داشـتـن رابطه جنسی غیرمحافظت شده با فردی که مبتلا به عفونت اچ آی وی،اسـتفاده از سرنگ و سرسوزن مشترک هنـگام تزریـق مواد، هورمون و استروئید با فرد مبتلا به عفونت اچ آی وی، می تواند باعث انتقال این عفونت گردد، گفتنی است که ویروس تنها به وسیله تزریق درون وریدی منتقل نمی گردد و امکان انتقال آن به وسیله سایر روش های تزریق همچون داخل عضلانی، داخل جلدی و زیر جلدی نیز امکان پذیر است .

مهری انتقال از ماردر باردار به نوزاد را یکی از راه های انتقال ویروس اچ آی وی دانست و گفت: مـادر مبتلا به عفونـت اچ آی وی میتواند این عفونت را بـه فرزنـدش به وسیله خون در طـول حاملگی و زایمان منتقل کنـد، همچنیـن از طریـق شـیر مـادر هـم در صورتـی کـه نـوزاد از شـیر مـادر تغذیـه می کنـد، ایـن عفونـت قابـل انتقـال اسـت .

عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت ایران ادامه داد: دریافت خون، فرآورده های خونی و بافت های آلوده به عفونت اچ آی وی یکی دیگر از راههای انتقال این عفونت بوده هرچند احتمال انتقال عفونت از این طریق بسیار پایین است چون در بسیاری از کشور ها فرآورده های خونی آنالیز می شوند .

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و همه گیر شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآوری کرد: همچنیـن اگـر در محـل کار کارکنـان مراکز بهداشـتی درمانـی، اقدامات محافظت نماینده و ایمنی وجود نداشـته باشـد، این افـراد هـم می تواننـد در معـرض خطـر ابتلا به عفونـت اچ آی وی قـرار بگیرند کـه این اتفـاق به وسیله فرورفتـن سرنگ و سرسوزن آلوده رخ می دهد و به هرحال خطر مواجهه شـغلی در اغلب کشـور ها پایین گزارش شـده است .

منبع:باشگاه گروه سرگرمی

،

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 19 آبان 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: fungroups.ir شناسه مطلب: 395

به "راه های پیشگیری و انتقال HIV" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راه های پیشگیری و انتقال HIV"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید