مرکز آمار اطلاع داد؛ میزان افزایش قیمت ها در نیمه اول 98 نسبت به سال پیش نصف شد

به گزارش گروه سرگرمی، خبرنگاران : آمارهای شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد که حرارت تورم در نیم سال نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، نصف شده است.

مرکز آمار اطلاع داد؛ میزان افزایش قیمت ها در نیمه اول 98 نسبت به سال پیش نصف شد

به گزارش گروه سرگرمی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در نیم سال نخست امسال افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 6/ 10 درصد ثبت شده است. اما در مدت مشابه سال قبل، به میزان 21 درصد به سطح قیمت ها افزوده شده است. این موضوع به معنی کاهش قیمت ها نیست، بلکه نشان می دهد میزان افزایش قیمت ها نصف سال قبل بوده است. در کنار این موضوع، آمار شاخص بهای مصرف کننده در شهریور 4 نکته دیگر نیز در بردارد. نخست اینکه نرخ تورم ماهانه در آخرین ماه تابستان به 5/ 0 درصد رسیده و کمترین سطح یک سال و نیم اخیر را ثبت نموده است. نکته دوم نیز اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش 17 واحد درصدی طی 5 ماه منتهی به شهریور ماه به سطح 35 درصد رسیده است. موضوع سوم این است که شهریور ماه آخرین ماهی است که روند نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه افزایشی بوده و از ماه آینده این متغیر نیز وارد جهت نزولی خواهد شد. در نهایت نکته چهارم این گزارش نیز این است که در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه در بخش روستاها به سطح صفر رسیده و افزایش قیمت 5/ 0 درصدی قیمت ها تنها به دلیل تغییر قیمت ها در مناطق شهری بوده است.

دمای تورمی در نیم سال نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. آنالیز ها نشان می دهد که در نیم سال نخست امسال به میزان 6/ 10 درصد به سطح عمومی قیمت ها افزوده شده است. این در حالی است که در نیم سال نخست سال قبل این افزایش در سطح 21 درصد گزارش شده است. همچنین آمارها نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در شهریور امسال با ثبت رقم 5/ 0 درصد به کمترین مقدار طی یک سال و نیم اخیر رسیده است. همچنین آمارهای این گزارش نشان می دهد که از اردیبهشت تا شهریور به میزان 17 واحد درصد از نرخ تورمی کاسته شده است.

تداوم رکوردشکنی تورم ماهانه

آمارهای شاخص بهای مصرف کننده مرکز آمار ایران در شهریور ماه منتشر شد. این آمارها نشان می دهد در این ماه شاخص بهای مصرف کننده بر اساس سال پایه 1390 به سطح 7/ 181 واحد رسیده است. بر اساس این آمار نرخ تورم ماهانه در شهریور امسال به سطح 5/ 0 درصد رسیده است. رقمی که در مرداد امسال به میزان 6/ 0 درصد ثبت شده است. این دومین ماه است که نرخ تورم ماهانه زیر 8/ 0 درصد ثبت شده است. نرخ 8/ 0 درصد یک مرز روانی برای تورم محسوب می گردد و تکرار تورم زیر یک درصد، نشان می دهد که شرایط مالی به لحاظ تغییر سطح عمومی قیمت ها تغییر نموده است. نکته قابل توجه این است که نرخ تورم 5/ 0 درصدی در شهریور امسال، طی یک سال و نیم اخیر (از ابتدای فروردین 97) کمترین مقدار بوده است. بنابراین آمارها تایید می نماید که اقتصاد کشور از فاز تورمی فاصله گرفته است. میانگین نرخ تورم ماهانه طی یک سال و نیم اخیر به میزان 8/ 2 درصد ثبت شده است.

افت 17 واحد درصدی در 5 ماه

آمارها نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه با کانال 40 درصدی خداحافظی نموده و به کانال 30 درصدی رسیده است. براساس آمارهای این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه که تغییرات شاخص بهای مصرف کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه می گیرد، در شهریور ماه به 35 درصد رسیده است. این رقم در مرداد امسال در سطح 6/ 41 درصد قرار گرفته بود. بنابراین این آمارها نشان می دهد که طی یک ماه به میزان 6/ 6 واحد درصد از نرخ تورم نقطه به نقطه کاسته شده است. نکته قابل توجه شتاب کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در امسال است، به نحوی که از اردیبهشت ماه که قله تورمی با نرخ 1/ 52 درصد محسوب می گردد، تا شهریور امسال، به میزان 1/ 17 واحد درصد از نرخ تورم نقطه به نقطه کاسته شده است. به بیان دیگر، همان طور که جهت افزایشی برای نرخ تورم در نیمه دوم سال 1397 با شیب قابل توجهی طی شد، جهت کاهشی نیز با شیب قابل توجهی روبرو شده است. نکته قابل توجه این است که به احتمال زیاد در ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال 30 درصدی باقی نخواهد ماند و به سطح 20 درصد نزول خواهد نمود.

آخرین ماه افزایشی نرخ تورم؟

سومین متغیری که در آمارهای تورمی مورد آنالیز قرار می گیرد، نرخ تورم متوسط است. نرخ تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده را در 12 ماه منتهی به شهریور امسال نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور سال قبل در نظر می گیرد. این نرخ در شهریور ماه به 7/ 42 درصد رسیده است. این نرخ نسبت به ماه قبل به میزان 5/ 0 واحد درصد افزایش یافته است، اما به احتمال زیاد، شهریور آخرین ماهی است که روند نرخ تورم متوسط افزایشی ثبت خواهد شد و این روند در مهر ماه تغییر خواهد نمود. دنیای اقتصاد در روزهای آینده، جزئیات بیشتری از تغییرات شاخص بهای مصرف کننده را اعلام خواهد نمود.

تورم نیم سال نصف شد

آمارهای مرکز آمار ایران در نیم سال نخست امسال نشان می دهد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در این 6 ماه به میزان 6/ 10 درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که تورم نیم سال نخست، نسبت به مدت مشابه سال قبل و همین طور نیم سال دوم سال قبل تقریبا نصف شده است. بر اساس آمارهای این گزارش در نیمه نخست سال قبل شاخص قیمت های مصرف کننده به میزان 21 درصد رشد نموده است. این روند در نیم سال دوم سال قبل نیز تقریبا با همین آهنگ بوده است، به نحوی که در نیم سال دوم نیز افزایش شاخص بهای مصرف کننده به میزان 1/ 22 درصد بوده است. بنابراین می توان با این آمارها مطرح نمود که جهت تورمی نیم سال در امسال متفاوت از دو نیم سال قبل از آن بوده است.

تورم روستایی صفر شد

یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش شهریور ماه این است که در بخش روستایی نرخ تورم ماهانه به صفر رسیده است. البته این رقم در بخش شهری معادل 6/ 0 درصد گزارش شده و نشان می دهد که وزن تورم روستایی در تورم کل بسیار کم بوده است. البته نکته قابل توجه این است که نرخ تورم نقطه به نقطه شهری نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی کمتر بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در شهریور معادل 5/ 34 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی معادل 1/ 38 درصد در شهریور ماه گزارش شده است.

تورم منفی خوراکی ها

گزارش مرکز آمار ایران در 12 گروه اصلی تغییرات را مورد آنالیز قرار داده است. بر اساس این آمارها نرخ تورم ماهانه بخش خوراکی ها منفی 7/ 1 درصد ثبت شده است. این رقم نشان می دهد که بعضی خوراکی ها مانند میوه و خشکبار و سبزیجات در شهریور ماه کاهش قابل توجهی طی یک ماه ثبت نموده اند. علاوه بر این روند قیمتی گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز در شهریورماه منفی گزارش شده است. البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی ها هنوز در سطح 45 درصد واقع شده است که نسبت به سایر گروه ها در سطح نسبتا بالایی واقع شده است. گروه خوراکی ها، در کنار گروه مسکن دو گروه مهم شاخص بهای مصرف کننده است که حدود نیمی از وزن شاخص بهای مصرف کننده را در اختیار دارد. آمارها نشان می دهد نرخ تورم ماهانه بخش مسکن، آب، برق و سوخت ها به سطح 4/ 2 درصد رسیده است که نسبت به سایر گروه ها روند قابل توجهی را ثبت نموده است. آنالیز ها نشان می دهد نرخ تورم ماهانه گروه آب، برق و سوخت در شهریور ماه 3/ 7 درصد بوده و سهم قابل توجهی در افزایش قیمت های این گروه داشته است. در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه حمل و نقل منفی یک درصد ثبت شده است، همچنین تورم ماهانه ارتباطات نیز منفی 9/ 0 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، تورم ماهانه گروه آموزش در شهریور ماه معادل 3/ 2 درصد ثبت شده و نرخ تورم وسایل خانگی معادل 5/ 1 درصد عنوان شده است. این دو گروه نسبت به سایر گروه ها از تورم ماهانه بیشتری برخوردار بودند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 8 آبان 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: fungroups.ir شناسه مطلب: 358

به "مرکز آمار اطلاع داد؛ میزان افزایش قیمت ها در نیمه اول 98 نسبت به سال پیش نصف شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مرکز آمار اطلاع داد؛ میزان افزایش قیمت ها در نیمه اول 98 نسبت به سال پیش نصف شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید